વિવિધ સરકારી પ્રમાણપત્રો માટે દસ્તાવેજો (ડોક્યુમેન્ટ) ની યાદી

ગુજરાત સરકારની નવીનતમ યોજનાઓ અને પ્રમાણપત્રો માટેના દસ્તાવેજોની યાદી ગુજરાત સરકારે વિવિધ સરકારી યોજનાઓનો લાભ લેતા લાભાર્થીઓના પુરાવાઓની યાદી પ્રકાશિત કરી છે. વિવિધ સરકારી યોજનાઓનો લાભ લેવા માટે સરકારી કચેરીઓ માટેના પ્રમાણપત્રો અને આધાર પુરાવા જરૂરી છે. જેની યાદી નીચે આપેલ છે.

સરકારી પ્રમાણપત્રો માટે દસ્તાવેજોની યાદી

નમસ્કાર મિત્રો, સરકારી પ્રમાણપત્રોનું નામ સાંભળતા જ આપણા મનમાં એક જ વિચાર આવે છે, કોર્ટ કચેરીનાં ધક્કા. અને આ સરકારી પ્રમાણપત્રો કાઢાવા એ એક ખુબ જ કંટાળાજનક વસ્તુ છે. અને આ પ્રમાણપત્રો કઢાવતી વખતે આપને કોઈ નું કોઈ દસ્તાવેજ ઘેર ભૂલી જઈએ છીએ.

હવે આ દસ્તાવેજ આપને ભૂલી નથી જતા પણ આપણને એ માહિતી નથી હોતી કે કયું પ્રમાણપત્ર કાઢાવા કયા દસ્તાવેજની જરૂર પડે છે. અને આ પ્રશ્નનું નિવારણ લાવવા અમે તમારા માટે લઈને આવ્યા છીએ એક ઉપયોગી આર્ટીકલ જેમાં તમે કોઈપણ સરકારી પ્રમાણપત્ર કાઢાવા માટે કયું દસ્તાવેજ જોઈએ તેની તમામ યાદી આપેલી છે.

નોન ક્રીમીલેયર સર્ટીફીકેટ ડોક્યુમેન્ટ લીસ્ટ

 • નોન-ક્રિમી લેયર ફોર્મ અને ફોટો રેશન કાર્ડ
 • જાતિ પ્રમાણપત્ર/જાતિની દખલગીરી
 • આવકનું પ્રમાણપત્ર / Avakno Dakhlo
 • એલ.સી
 • આવક એફિડેવિટ

EBC સર્ટીફીકેટ ડોક્યુમેન્ટ લીસ્ટ

 • આવક પ્રમાણપત્ર / આકારણી ફોર્મ અને ફોટો
 • ચૂંટણી કાર્ડ
 • આધાર કાર્ડ
 • એલ.સી
 • તલાટીનો આવકનો પુરાવો
 • EBC એફિડેવિટ / એફિડેવિટ
 • જામીન કાઢી નાખો

જાતી પ્રમાણપત્ર માટે ડોક્યુમેન્ટ લીસ્ટ

 • જાતિ પ્રમાણપત્ર ફોર્મ અને ફોટો રેશન કાર્ડ
 • એલ.સી.
 • પિતા અને કોઈપણ સંબંધી લાઇટ બિલ

નવા રેશન કાર્ડ માટે દસ્તાવેજોની યાદી

 • નવું રેશનકાર્ડનું ફોર્મ અને ફોટો ચૂંટણી કાર્ડ
 • કામી નામ દખલ કરે છે
 • આધાર કાર્ડ
 • બેંક પાસબુક
 • તલાટીની દખલગીરી

લગ્નનાં પ્રમાણપત્ર માટે દસ્તાવેજોની યાદી

 • ચૂંટણી કાર્ડ (બંને)
 • પાસપોર્ટ ફોટો
 • લગ્ન ફોટો લુગના આંચકી
 • L.C (જો કોઈ હોય તો)
 • સાક્ષી પુરાવા (સાક્ષી આધાર કાર્ડ)
 • મહારાજનું પ્રમાણપત્ર

આવકનાં દાખલા માટે દસ્તાવેજોની યાદી

 • ચૂંટણી કાર્ડ
 • આધાર કાર્ડ
 • એલ.સી
 • તલાટીનો આવકનો પુરાવો
 • આવક એફિડેવિટ / સોગંદનામુ

ડોમિસાઇલ પ્રમાણપત્ર માટે દસ્તાવેજોની યાદી

 • ડોમિસાઇલ ફોર્મ અને ફોટો રેશન કાર્ડ
 • એલ.સી
 • તલાટી દ્વારા આપવામાં આવેલ 10 વર્ષનું જીવન પ્રમાણપત્ર
 • લિવિંગ એફિડેવિટ
 • છેલ્લું લાઇટ બિલ
 • જન્મ પ્રમાણપત્ર દખલો
 • પોલીસ સ્ટેશન દખલો

નવા રેશનના દસ્તાવેજોની યાદી

 • નવું રેશનકાર્ડનું ફોર્મ અને ફોટો ચૂંટણી કાર્ડ
 • નામ કામી દખલો
 • આધાર કાર્ડ
 • બેંક પાસબુક
 • તલાટી નો દખલો

રેશન કાર્ડમાં નવું નામ ઉમેરવા માટે

 • નામ ઉમેરો દસ્તાવેજ
 • બાળકોનો જન્મ પ્રમાણપત્ર
 • નામ કામી દખલો

RTE માટે દસ્તાવેજની યાદી

 • આધાર કાર્ડ
 • રેશન કાર્ડ
 • લાઇટ બિલ
 • ભદા કરર
 • બેંક પાસબુક
 • અવકણો ડાકલો

માં કાર્ડ માટે દસ્તાવેજોની યાદી

 • ચૂંટણી કાર્ડ
 • રેશન કાર્ડ
 • આધાર કાર્ડ
 • આવક નો દખાલો

ફૂડ લાયસન્સ માટે દસ્તાવેજોની યાદી

 • 3 ફોટો
 • આધાર કાર્ડ
 • ફૂડ ટેસ્ટિંગ રિપોર્ટ
 • કારીગર મેડિકલ સર્ટિ.
 • નકશો
 • ડીડી
 • FSSI ઓનલાઇન નોંધણી

ગુમસ્તા ધારા માટે દસ્તાવેજોની યાદી

 • વેરા બિલ
 • વેરા બિલ ની રસીદ
 • ખરીદ વેચન બિલ આઈડી પ્રૂફ
 • ભદા કરર
 • ભાગીદારી દસ્તવેજ
 • રબાર સ્ટેમ્પ

નામ બદલો / અટક બદલો દસ્તાવેજ યાદી

 • નામ બદલો / અટક બદલો દસ્તાવેજ યાદી
 • રેશન કાર્ડ
 • આધાર કાર્ડ
 • નવા નામનો પુરાવો
 • જન્મ પ્રમાણપત્ર
 • સાક્ષી પુરાવો એફિડેવિટ (જો)

Conclusion

આ રીતે તમે કોઈપણ સરકારી પ્રમાણપત્ર સરળતાથી કઢાવી શકો છો. જો તમને અમારો આ આર્ટીકલ પસંદ આવ્યો હોય તો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું ન ભૂલતા જેથી તેઓ પણ સરળતાથી કોઈપણ સરકારી પ્રમાણપત્ર મેળવી શકે.

Leave a Comment