અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો : 9 પાસ થી ગ્રેજ્યુટ સુધી વિવિધ જગ્યાઓ માટે નોકરીની તકો

અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2022, @anubandham.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકારના શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર વિભાગ દ્વારા 17/10/2022 ના રોજ સવારે 10:00 વાગ્યે મદદનીશ નિયામક (રોજગાર), અમદાવાદની કચેરી દ્વારા આયોજિત નોકરી ભરતી મેળો am અસારવા બહુમાળી ભવન, પહેલો માળ, બ્લોક-ડી, ગિરધરનગર બ્રિજ પાસે, શાહીબાગ અમદાવાદ ખાતે યોજાશે.

અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો

રોજગાર ભરતી મેળામાં ભાગ લેવા માટે નોકરી ઇચ્છુકો માટે ગુજરાત રોજગાર કચેરીએ અનુબંધમ પોર્ટલ શરૂ કર્યું છે. જેમાં એમ્પ્લોયર અને જોબ ઇચ્છુક બંને તરફથી એક વખતનું રજીસ્ટ્રેશન રાખવામાં આવે છે. અહીં તમે નોંધણી કરાવી શકો છો અને તમારા જિલ્લામાં નોકરીની માહિતી મેળવી શકો છો.

પોસ્ટ

  • વિવિધ જગ્યાઓ

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • 9 પાસ, 10 પાસ, 12 પાસ, કોઈપણ સ્નાતક, કોઈપણ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ, તેમજ આઈ.ટી.આઈ. તમામ ટેકનિકલ ટ્રેડ, ડિપ્લોમામાં BE(EC) ની શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ભાગ લઈ શકે છે.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • પ્રસ્તુત ભરતી મેળામાં અરજી કરવા માટે ઉમેદવારે પોતાના જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે આપેલ સરનામે હાજર રહેવાનું થશે.

સરનામું

  • ભરતી મેળાનું સ્થળ:- અસારવા બહુમાળી ભવન, પહેલો માળ, બ્લોક-ડી, ગિરધરનગર બ્રિજ પાસે, શાહીબાગ અમદાવાદ

જરૂરી આધાર પુરાવા

  • પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો
  • આધાર કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ, લાઇસન્સ, પાસપોર્ટ વગેરેમાંથી કોઈપણ એક
  • પાત્રતા માર્કશીટ
  • પ્રમાણપત્ર વિગતો અનુભવ

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • ભરતી મેળાની તારીખ : 17/10/2022 સવારે 10:00 કલાકે

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here

Leave a Comment