વિવિધ જિલ્લાઓની જીલ્લા પંચાયત દ્વારા ભરતીની જાહેરાત

જીલ્લા પંચાયત ભરતી 2022 ગુજરાત, જીલ્લા પંચાયતે વલસાડ, આણંદ, જૂનાગઢ માટે “કાનૂની સલાહકાર” ની કરાર આધારિત નિમણૂક માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. તમને નીચે અન્ય વિગતો આપવામાં આવી છે જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી

જીલ્લા પંચાયત ભરતી 2022

ગુજરાત રાજ્યની વિવિધ જિલ્લાઓની જિલા પંચાયત દ્વારા કાયદા સલાહકારની જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

જીલ્લા પંચાયત ભરતી 2022- હાઇલાઇટ્સ

જાહેરાત કરનાર સંસ્થા જીલ્લા પંચાયત ગુજરાત
પોસ્ટ કાયદા સલાહકાર
નોકરી સ્થળો વલસાડ, જુનાગઢ, આણંદ
આનંદમાં અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 03/09/2022
જુનાગઢમાં અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 05/09/2022
વલસાડમાં અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 05/09/2022
આવેદન મોડ ઓફલાઈન

પોસ્ટ

  • કાયદા સલાહકાર

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • ભારતમાં માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી ઓછામાં ઓછી કાયદાની સ્નાતકની ડિગ્રી,
  • કાયદાની પ્રેક્ટિસમાં પ્રવેશ મેળવવો આવશ્યક છે.
  • CCC+LEVEL કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

વલસાડ : ઉમેદવારોએ ઉપરોક્ત પરિપત્રની નકલ https://valsaddp.gujarat.gov.in/gu/Home પર જોડેલી છે. અરજી ફોર્મ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, સંસ્થાકીય શાખા, 2જા માળે, જિલ્લા પંચાયત વલસાડ ખાતે Reg.AD થી જાહેરાતના 10મા દિવસે અરજી મોકલવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

જૂનાગઢ: જિલ્લા પંચાયતની વેબસાઇટ https://junagadhdp.gujarat. gov.in પર જાહેરખબર પ્રસિદ્ધ થયાની તારીખથી જરૂરી પ્રમાણપત્રોની પ્રમાણિત નકલો સાથે સંપૂર્ણ વિગતો સાથેનું અરજી ફોર્મ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી જિલ્લા પંચાયત જૂનાગઢ, જિલ્લા પંચાયત કચેરી, સરદાર બાગ, શશીકુંજ રોડ, જૂનાગઢ પિન નં. 362001 રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ એડી પરથી મોકલવા જોઈએ.

આણંદ : જિલ્લા પંચાયત આણંદની વેબસાઈટ ananddp.gujarat.gov.in પર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. જે ડાઉનલોડ કરીને એપ્લાય કરવાનું રહેશે. ઉમેદવારોએ જાહેરાતના પ્રકાશનની તારીખથી 10 દિવસની અંદર રજિસ્ટર પોસ્ટ એડી/સ્પીડ પોસ્ટ પરથી ઉપર જણાવેલ સરનામે જ અરજી કરવાની રહેશે. અરજી રૂબરૂ અથવા કુરિયર દ્વારા સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. સ્થળ- જિલ્લા પંચાયત આણંદ, રૂમ નંબર-110, પહેલો માળ, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જિલ્લા પંચાયત ભવન, બોરસદ ચોક, આણંદ 388001.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

વલસાડ ભરતી સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
જુનાગઢ ભરતી સતાવાર જાહેરાત Click Here
આણંદ ભરતી સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here