સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન દ્વારા 1600 જગ્યાઓ માટે 12 પાસ પર બમ્પર ભરતીની જાહેરાત

Advertisements

SSC CHSL ભરતી 2023 : સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન દ્વારા ધોરણ 12 પાસ કે તેની સમક્ષ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો માટે કમ્બાઈન હાયર સેકન્ડરી લેવલ (CHSL 10+2)ની 1600 જગ્યાઓ માટે ભરતી માટેની જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચ્યા બાદ ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

SSC CHSL ભરતી 2023

SSC – સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જેમાં આ સંસ્થાની અંદર વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે ઉમેદવારની જરૂરિયાત છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

SSC CHSL ભરતી 2023 – હાઈલાઈટ્સ

પોસ્ટ ટાઈટલSSC ભરતી 2023
પોસ્ટ નામSSC CHSL Recruitment 2023
SSC CHSL Bharti 2023
કુલ જગ્યા1600
સંસ્થા નામસ્ટાફ સિલેકશન કમિશન (SSC)
નોકરી સ્થળભારત
અરજી શરૂ તારીખ09-05-2023
અરજી છેલ્લી તારીખ08-06-2023
સત્તાવાર વેબસાઈટssc.nic.in

પોસ્ટ

પોસ્ટનું નામ
લોવર ડીવીઝન ક્લાર્ક (LDC) / જુનિયર સેક્રેટીયેટ આસીસ્ટન્ટ (JSA)
ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર (DEO)
ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર, ગ્રેડ A

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • ધોરણ 12 પાસ અથવા તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ.
  • લાયકાતની વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો.

ઉમર મર્યાદા

  • ઉમેદવારની ઉંમર 18 થી 27 વર્ષની હોવી જોઈએ (01-08-2023 મુજબ). અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને વય મર્યાદામાં નિયમો મુજબ છૂટછાટ આપવામાં આવેલ છે.

પગાર ધોરણ

પોસ્ટનું નામપગાર
લોવર ડીવીઝન ક્લાર્ક (LDC) / જુનિયર સેક્રેટીયેટ આસીસ્ટન્ટ (JSA)રૂ. 19,900-63,200
(પે લેવલ 2)
ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર (DEO)રૂ. 25,500-81,100
(પે લેવલ 4)
રૂ. 29,200-92,300
(પે લેવલ 5)
ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર, ગ્રેડ Aરૂ. 25,500-81,100
(પે લેવલ 4)

અરજી ફી

મહિલા / SC / ST / PwBD / ESM ઉમેદવારફી નથી
અન્ય તમામ ઉમેદવારોરૂ. 100/-

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઉમેદવારોની પસંદગી વિવિધ મોડ પ્રમાણે અલગ અલગ થશે.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો SSCની સત્તાવાર વેબસાઈટ https://ssc.nic.in પર જઈને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • અરજી શરૂ તારીખ : 09-05-2023
  • અરજી છેલ્લી તારીખ : 08-06-2023

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

સત્તાવાર જાહેરાતClick Here
સત્તાવાર વેબસાઇટ Click Here
HomePageClick Here

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top