જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ ભરૂચ દ્વારા 7 પાસ પર વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ ભરૂચ ભરતી 2022 : જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ ભરૂચ તથા સ્પેશ્યલાઈઝડ એડોપ્શન એજન્સી, ભરૂચ માટે 11 માસના કરાર આધારિત તદ્દન હંગામી ધોરણે મંજુર થયેલ જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત પ્ર્રસિદ્ધ થયેના 10 દિવસમાં અરજી કરવાની રહેશે.

આ પણ વાંચો : જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ ભરૂચ દ્વારા 7 પાસ પર વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ ભરૂચ ભરતી 2022

જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ ભરૂચ દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં આ સંસ્થાની અંદર વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે ઉમેદવારોની જરૂરિયાત છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ ભરૂચ ભરતી 2022 – હાઈલાઈટ્સ

પોસ્ટ ટાઈટલજિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ ભરૂચ ભરતી 2022
પોસ્ટ નામચોકીદાર, આયાબેન, નર્સ અને અન્ય
કુલ જગ્યા5
સંસ્થાજીલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ
પ્રકારઓફલાઈન

પોસ્ટ પ્રમાણે માહિતી

જીલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ ભરૂચજગ્યાશૈક્ષણિક લાયકાતપગાર
આઉટરીચ વર્કસ1બેચરલ ઓફ રૂરલ સ્ટડી / રૂરલ મેનેજમેન્ટ / સોશિયલ વર્ક / ગ્રેજ્યુએટ ઓફ એની ડિસીપ્લીનરૂ. 11,000/- પ્રતિમાસ
સ્પેશ્યલાઈઝડ એડોપ્શન એજન્સી, ભરૂચ
નર્સ1ડીપ્લોમા ઇન નર્સિંગ / અનુભવી અથવા ફ્રેશરરૂ. 12,000/- પ્રતિમાસ
આયાબેન2ધોરણ 7 પાસરૂ. 8,000/પ્રતિમાસ
ચોકીદાર1ધોરણ 7 પાસરૂ. 8,000/- પ્રતિમાસ
આ પણ વાંચો : [ISRO] ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંસ્થા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

ઉમર મર્યાદા

  • ઉમેદવારની ઉંમર 21 થી 40 વર્ષની હોવી જોઈએ.

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઇંટરવ્યૂ આધારિત

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • જરૂરી લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ હસ્ત લેખિત અરજી તાજેતરના ફોટોગ્રાફ અને જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે જીલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, જીલ્લા સેવા સદન ભાગ 2, ગાયત્રી નગર સામે, ભરૂચ 392001ને મળે તે રીતે રજી.એ.ડી.થી મોકલવાની રહેશે.
આ પણ વાંચો : બેંક ઓફ બરોડા ઇ મુદ્રા લોન : ઓનલાઈન આવેદન તથા અન્ય તમામ માહિતી

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયેથી 10 દિવસમાં અરજી કરવાની રહેશે.

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here

2 thoughts on “જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ ભરૂચ દ્વારા 7 પાસ પર વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત”

Leave a Comment