આંગણવાડી વિભાગ અરવલ્લી જિલ્લા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે 8 પાસ પર ભરતીની જાહેરાત

આંગણવાડી વિભાગ અરવલ્લી જિલ્લા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે 8 પાસ પર ભરતીની જાહેરાત

અરવલ્લી આંગણવાડી ભરતી 2023 : મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ હેઠળ સંકલિત બાળ વિકાસ સેવા યોજના કામ કરે છે. આ યોજના અંતર્ગત સમસ્ત ગુજરાત રાજ્યમાં આંગણવાડી કામગાર, સહાયક અને સુપરવાઇઝર ની જગયાઑ માટે 10000 મહિલા ઉમેદવારોની જરૂરિયાત છે, જેમાંથી અરવલ્લી જિલ્લાની અંદર 182 જગ્યાઓ ભરવાની હોવાથી ઉમેદવારોની જરૂરિયાત છે. તો આ બમ્પર ભરતી વિષેની શૈક્ષણિક … Read more

રાજકોટ જિલ્લા આંગણવાડી વિભાગ દ્વારા 8 પાસ પર 436 જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

રાજકોટ જિલ્લા આંગણવાડી વિભાગ દ્વારા 8 પાસ પર 436 જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

રાજકોટ જિલ્લા આંગણવાડી ભરતી : મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ હેઠળ સંકલિત બાળ વિકાસ સેવા યોજના કામ કરે છે. આ યોજના અંતર્ગત સમસ્ત ગુજરાત રાજ્યમાં આંગણવાડી કામગાર, સહાયક અને સુપરવાઇઝર ની જગયાઑ માટે 10000 મહિલા ઉમેદવારોની જરૂરિયાત છે, જેમાંથી રાજકોટ જિલ્લાની અંદર 436 જગ્યાઓ ભરવાની હોવાથી ઉમેદવારોની જરૂરિયાત છે. તો આ બમ્પર ભરતી વિષેની શૈક્ષણિક … Read more

આંગણવાડી વિભાગ જામનગર જિલ્લા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે 8 પાસ પર 255 પોસ્ટ પર ભરતીની જાહેરાત

આંગણવાડી વિભાગ જામનગર જિલ્લા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે 8 પાસ પર 255 પોસ્ટ પર ભરતીની જાહેરાત

જામનગર આંગણવાડી ભરતી 2023 : મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ હેઠળ સંકલિત બાળ વિકાસ સેવા યોજના કામ કરે છે. આ યોજના અંતર્ગત સમસ્ત ગુજરાત રાજ્યમાં આંગણવાડી કામગાર, સહાયક અને સુપરવાઇઝર ની જગયાઑ માટે 10000 મહિલા ઉમેદવારોની જરૂરિયાત છે, જેમાંથી જામનગર જિલ્લાની અંદર 255 જગ્યાઓ ભરવાની હોવાથી ઉમેદવારોની જરૂરિયાત છે. તો આ બમ્પર ભરતી વિષેની શૈક્ષણિક … Read more

આંગણવાડી વિભાગ મહેસાણા જિલ્લા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે 8 પાસ પર 765 પોસ્ટ પર ભરતીની જાહેરાત

આંગણવાડી વિભાગ મહેસાણા જિલ્લા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે 8 પાસ પર 765 પોસ્ટ પર ભરતીની જાહેરાત

મહેસાણા આંગણવાડી ભરતી 2023 : મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ હેઠળ સંકલિત બાળ વિકાસ સેવા યોજના કામ કરે છે. આ યોજના અંતર્ગત સમસ્ત ગુજરાત રાજ્યમાં આંગણવાડી કામગાર, સહાયક અને સુપરવાઇઝર ની જગયાઑ માટે 10000 મહિલા ઉમેદવારોની જરૂરિયાત છે, જેમાંથી મહેસાણા જિલ્લાની અંદર 351 જગ્યાઓ ભરવાની હોવાથી ઉમેદવારોની જરૂરિયાત છે. તો આ બમ્પર ભરતી વિષેની શૈક્ષણિક … Read more

आंगनबाड़ी भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी

Rajasthan Anganwadi Recruitment 2022 राजस्थान आंगनबाड़ी भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी: राजस्थान आंगनबाड़ी भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. राजस्थान आंगनबाड़ी साथिन भर्ती का नोटिफिकेशन अलग-अलग जिले वाइज जारी किया जा रहा है. इसमें कई जिलों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है. जबकि कुछ जिलों का नोटिफिकेशन जारी किया जाना बाकी है. Rajasthan … Read more

Anganwadi Bharti 2022 : 8वीं पास के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में 50000 पदों पर खुली बंपर भर्ती

Anganwadi Bharti 2022 आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समेत अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए Anganwadi Sarkari Naukri की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए 50000 पदों पर जल्द ही भर्ती होने वाली है। आंगनबाड़ी भर्ती 2022 के लिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अंतिम … Read more