રેશનકાર્ડ ચેક : નવી BPL યાદીમાં તમારું નામ છે કે નહીં, આ રીતે ચેક કરો

રેશનકાર્ડ ચેક | રેશનકાર્ડ ગુજરાત | રેશનકાર્ડમાં નામ જોવા માટે | રેશનકાર્ડ લાભાર્થી | રેશન કાર્ડ લાભાર્થી લિસ્ટ | ration card list | ration card | ration card download

DiskDigger is an app to recover pictures on your Android phone that you thought were long gone. If you accidentally deleted a photo, or lost them when uninstalling an app, you can recover them and save them again to your device’s memory.

It’s important to keep in mind that this free version of DiskDigger lets you recover only files in JPG and PNG formats. The Pro version lets you recover the following formats: MP4, MP4A, 3GP, MOV, GIF, MP3, AMR, WAV, TIF, CR2, NEF, DCR, PEF, DNG, ORF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PDF, XPS, ODT, ODS, ODP, ODG, ZIP, APK, and EPUB.

DiskDigger is an outstanding file recovery app that not only works, but does so in a very simple way. Unlike similar apps, it will let you recover lost images with no trouble.

નામ તપાસવા માટે અહી ક્લિક કરો
DiskDigger can undelete and recover lost photos, images, or videos from your internal memory or external memory card. Whether you accidentally deleted a photo, or even reformatted your memory card, DiskDigger’s powerful data recovery features can find your lost pictures and videos, and let you restore them.

You can upload your recovered files directly to Google Drive, Dropbox, or send them via email. The app also allows you to save the files to a different local folder on your device.

Note: DiskDigger requires the “Access all files” permission on your device, to be able to search all locations on the device for lost and recoverable photos. When you are asked for this permission, please enable it so that DiskDigger can search your device most effectively.

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

HomePageClick Here