જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી જામનગર દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

NHM જામનગર ભરતી 2022: નેશનલ હેલ્થ મિશન અંતર્ગત જામનગર જિલ્લામાં પ્રોગ્રામ આસિસ્ટન્ટ, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર એકાઉન્ટન્ટ કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર, ઇમ્યુનાઇઝેશન ફિલ્ડ વોલેન્ટીયર અને ફિમેલ હેલ્થ વર્કરની જગ્યાઓ ભરવા માટે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. આ ભરતી 11 માસના કરાર આધારિત કરવામાં આવશે.રસ અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચીને તારીખ 8 નવેમ્બર 2022 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.

NHM જામનગર ભરતી 2022

જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી, જામનગર દ્વારા હેલ્થ વિભાગ ની વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. આ ભરતીના ઓનલાઈન ફોર્મ તારીખ 28 ઓક્ટોબર 2022 થી 08 નવેમ્બર 2022 સુધી ઓનલાઈન ભરી શકાશે.

NHM જામનગર ભરતી – હાઈલાઈટ્સ

કચેરીનું નામજિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી, જામનગર
પોસ્ટનું નામવિવિધ પોસ્ટ
કુલ જગ્યાઓ25
અરજી પક્રિયાઓનલાઈન
જોબ લોકેશનજામનગર
ફોર્મની છેલ્લી તારીખ08 નવેમ્બર 2022
ઓફિશિયલ વેબસાઈટarogyasathi.gujarat.gov.in

પોસ્ટ

પોસ્ટનું નામકુલ જગ્યાઓ
જિલ્લા પ્રોગ્રામ આસિસ્ટન્ટ01
તાલુકા પ્રોગ્રામ આસિસ્ટન્ટ01
પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર એકાઉન્ટન્ટ કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર01
ઇમ્યુનાઇઝેશન ફિલ્ડ વોલેન્ટીયર01
ફિમેલ હેલ્થ વર્કર/એ.એન.એમ (NHM)16
ફિમેલ હેલ્થ વર્કર/એ.એન.એમ (RBSK)05

શૈક્ષણિક લાયકાત

જિલ્લા પ્રોગ્રામ આસિસ્ટન્ટ (તાલુકા/ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલ):-

  • કોઈપણ વિદ્યાશાખા માં સ્નાતક ની સાથે ઓછામાં ઓછો 1 વર્ષનો કોમ્પ્યુટર એપ્લિકેશનનો ડિપ્લોમા સર્ટિફિકેટ કોર્ષ (સરકાર માન્ય) કરેલ હોવો જોઈએ.

પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર એકાઉન્ટન્ટ કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર:-

  • કોમર્સ સ્નાતકની સાથે ઓછામાં ઓછો 1 વર્ષનો કોમ્પ્યુટર એપ્લિકેશનનો ડિપ્લોમા સર્ટિફિકેટ કોર્ષ (સરકાર માન્ય) કરેલ હોવો જોઈએ.

ઇમ્યુનાઇઝેશન ફિલ્ડ વોલેન્ટીયર:-

  • BSW/MSW,BRM/MRM તેમજ રસીકરણ ને લગતી ફિલ્ડ વર્કની કામગીરી નો અનુભવ.

ફિમેલ હેલ્થ વર્કર/એ.એન.એમ (NHM/RBSK):-

  • ANM અથવા FHW નો અભ્યાસ કરેલો હોવો જોઈએ તેમજ ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ માં રજિસ્ટ્રેશન કરાવેલું હોવું જોઈએ.

ઉમર મર્યાદા

  • તમામ પોસ્ટ માટે ઉમેદવારો ની ઉંમર 40 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ.

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ક્રમ 1 થી 3 ના ઉમેદવારોની લેખિત પરીક્ષા/પ્રેક્ટિકલ ટેસ્ટ લેવામાં આવશે. જેમાંથી મેરીટ મુજબના ઉમેદવારોને રૂબરૂ મુલાકાત માટે બોલાવવામાં આવશે. જેમાંથી જરૂરિયાત મુજબ ના ઉમેદવાર પસંદ કરીને પ્રતિક્ષાયાદી બનાવવામાં આવશે. ક્રમ 4 થી 6 માટે છેલ્લા વર્ષના મેરીટ તેમજ આરોગ્ય વિભાગ માં કરેલ કામના આધારે નિમણૂક તેમજ પ્રતીક્ષા યાદી બનાવવામાં આવશે.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • રસ અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર ઓફિશિયલ વેબસાઈટ www.arogyasathi.gujarat.gov.in પર જઈને તારીખ 08 નવેમ્બર 2022 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 08 નવેમ્બર 2022

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સત્તાવાર જાહેરાતClick Here
HomePageClick Here

Leave a Comment