જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ વિભાગ પાટણમાં ભરતીની જાહેરાત : પગાર ૨૧ હજારથી શરુ

જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ કચેરી, પાટણ નીચે જણાવેલ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે.

જીલ્લા સમાજ કલ્યાણ વિભાગ ભરતી

પાટણ જીલ્લા સમાજ કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા તાજેતરમાં એક જાહેરાત અખ્બરિત કરવામાં આવી હતી, જેની અંદર આ કચેરી દ્વારા સુરક્ષા અધિકારી અને બીજી એક અન્ય પોસ્ટ માટે ભરતીની જાહેરાત કરવાની વાત કરેલ છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલ છે.

જીલ્લા સમાજ કલ્યાણ વિભાગ ભરતી- હાઇલાઇટ્સ

સંસ્થાનું નામ જીલ્લા સમાજ કલ્યાણ વિભાગ પાટણ
પોસ્ટ કલ્યાણ અધિકારી, મદદનીશ કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર
કુલ જગ્યાઓ 02
આવેદન કરવાની છેલ્લી તારીખ 25-08-2022
નોકરીનો પ્રકાર કરાર આધારિત
લોકેશન ગુજરાત / ઇન્ડિયા

પોસ્ટ

  • કલ્યાણ અધિકારી
  • મદદનીશ કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • કલ્યાણ અધિકારી : MRM/MSW/MRS|મનોવિજ્ઞાન/સમાજશાસ્ત્ર અનુસ્નાતક સાથે લઘુત્તમ ૫૫% સાથે ઉત્તીર્ણ
  • મદદનીશ કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર : કોઇ પણ વિદ્યાશાખામાં સ્નાતક/ડીપ્લોમા ઇન કોમ્પ્યુટર (DCA) લઘુત્તમ ૫૦% સાથે CCC ટાઇપીંગ ૪૦ શબ્દ પ્રતિ મિનીટ

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • રસ ધરાવતા ઉમેદવારોને તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે હાજર રહેવા વિનંતી છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • અરજી પ્રક્રિયા શરુ થયા તારીખ : 16.08.2022
  • આવેદન કરવાની છેલ્લી તારીખ : 25.08.2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here

Leave a Comment