જામનગર મહાનગર પાલિકા દ્વારા વેટરનરી ડોક્ટરની જગ્યાઓ માટે ભરતી

જામનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (JMC) એ નીચે જણાવેલ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે.

જામનગર મહાનગર પાલિકા ભરતી

JMC જામનગર મહાનગર પાલિકા દ્વારા તાજેતરમાં એક જાહેરાત અખ્બારિત કરવામાં આવી હતી જેમાં JMC દ્વારા વેટરનરી ડોકટરની જગ્યો ભરવાની વાત કરેલ છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલ છે.

જામનગર મહાનગર પાલિકા ભરતી – હાઇલાઇટસ

સંસ્થાનું નામ જામનગર મહાનગર પાલિકા
પોસ્ટ વેટરનરી ડોક્ટર
અરજી મોકલવાની છેલ્લી તારીખ 23-08-2022
શ્રેણી સરકારી નોકરી
પસંદગી પ્રક્રિયા ઈન્ટરવ્યું
નોકરી સ્થળ જામનગર / ગુજરાત / ઇન્ડિયા
સત્તાવાર સાઈટ https://www.mcjamnagar.com/

પોસ્ટ

  • વેટરનરી ડોક્ટર

જગ્યાઓ

  • 02

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 23-08-2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here

Leave a Comment