અમદાવાદ રોજગાર કચેરી દ્વારા 8 પાસ ઉમેદવારો માટે મહા ભરતી મેળાની જાહેરાત

રોજગાર કચેરી અને એમસીસી અમદાવાદે નીચે જણાવેલ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. નવીનતમ અપડેટ્સ મેળવવા માટે મારુ ગુજરાતને નિયમિતપણે તપાસતા રહો.

અમદાવાદ ભરતી મેળો 2022

રોજગાર કચેરી અમદાવાદ દ્વારા તાજેતરમ એક ભરતી મેળાનું આયોજન કરાયું છે જેમાં આ કચેરી દ્વારા 8 પાસ 10 પાસ ઉમેદવારો માટે તારીખ 30 ઓગસ્ટ 2022 ના રોજ અમદાવાદ રોજગાર કચેરી ખાતે ભરતી મેળાનું આયોજન કરાયું છે.

અમદાવાદ ભરતી મેળો 2022- હાઇલાઇટ્સ

સંસ્થાનું નામ રોજગાર કચેરી અમદાવાદ
પોસ્ટ વિવિધ જગ્યાઓ
કુલ જગ્યાઓ ઉલ્લેખિત નથી
નોકરી સ્થળ અમદાવાદ / ગુજરાત
આવેદન મોડ ઓફલાઈન

પોસ્ટ

  • વિવિધ જગ્યાઓ

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • 9મું પાસ, 10મું પાસ, 12મું પાસ, ગ્રેજ્યુએટ, આઈટીઆઈ, ડિપ્લોમા.

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • રસ ધરાવતા ઉમેદવારોને તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે હાજર રહેવા વિનંતી છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 30-08-2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here

Leave a Comment