આશ્રમ શાળા ચાસવડમાં આવી વિધાસહાયકની ભરતીની જાહેરાત

અધ્યાપન સહાયક ભરતી 2022 : સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સ્મૃતિ ટ્રસ્ટ સંચાલિત યુ.બી. આશ્રમશાળા પારડી-કાંડે, સચીન, તા. ચોર્યાસી, જી. સુરત, આશ્રમશાળા પારડી-કાંડે ભરતી 2022 માટે “શિક્ષણ સહાયક” ની જગ્યા ભરવા માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે, વધુ વિગતો નીચેની લાયકાત સાથે ટીચિંગ આસિસ્ટન્ટની ભરતી માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે.

આશ્રમ શાળા ચાસવડ ભરતી

ચાસવડ આશ્રમશાળા દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે જેમાં આ સંસ્થા દ્વારા વિધાસહાયકની જગ્યા ભરવા માટે ભરતીની જાહેરાત કરી છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

આશ્રમ શાળા ચાસવડ ભરતી – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામ આશ્રમ શાળા ચાસવડ
પોસ્ટ વિધા સહાયક
નોકરી સ્થળ ચાસવડ / ભરૂચ / ગુજરાત
નોકરીનો પ્રકાર શિક્ષકની નોકરી
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ અરજી પ્રકાશિત થયાના ૧૦ દિવસની અંદર

પોસ્ટ

 • વિધા સહાયક

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • લાયકાત: B.Sc. બી.એડ.
 • વિષય: ગણિત/વિજ્ઞાન
 • જાતિ: અસુરક્ષિત

ઉમર મર્યાદા

 • જાહેરાતમાં ઉલ્લેખિત નથી.

અરજી ફી

 • કોઈ અરજી ફી નથી.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • મદદનીશ કમિશનર શ્રી એ.વી. ઓફિસ સુરત J.N.Mak/A.V./ NOC/ 2022/4424 થી 4429 તા. 1/9/2022 થી એનઓસી મળી,
 • સરકારશ્રીની ભરતી માટે નિયત માધ્યમિક વિભાગની TAT પરીક્ષા પૂર્ણ થવી જોઈએ અને TAT પરીક્ષાનું પરિણામ પાંચ વર્ષ સુધી માન્ય રહેશે.
 • ટીચિંગ આસિસ્ટન્ટને સરકાર દ્વારા સમયાંતરે નક્કી કરાયેલા ધારાધોરણો મુજબ ફિક્સ પગાર મળશે.
 • તે નિવાસી શાળા હોય, પસંદ કરેલ ઉમેદવારે સ્થળ પર રહીને ફરજ બજાવવી પડશે અને હોસ્ટેલની જવાબદારી ઉઠાવવી પડશે. શિક્ષકને રહેવાની સુવિધા વિનામૂલ્યે આપવામાં આવશે.
 • કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે.
 • ઉપરોક્ત વિષય ધરાવતા ઉમેદવારોએ તેમના તમામ લાયકાત પ્રમાણપત્રો અને માર્કસની પ્રમાણિત નકલો પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ સાથે રજિસ્ટર એડીમાંથી રજિસ્ટર એડીના સરનામે જાહેરાત પ્રકાશિત થયાના 10મા દિવસે મોકલવી જોઈએ.

અરજી મોકલવાનું સરનામું: U. Bu. આશ્રમશાળા પારડી-કાંડે, સચિન કોમ્યુનિટી હોલ પાસે, પોલીસ સ્ટેશન પાછળ, સચીન, તા. ચોર્યાસી, જી. સુરત – પિન નંબર, 394230

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : અરજી પ્રકાશિત થયાના ૧૦ દિવસની અંદર

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here

Leave a Comment